Endringsdato

 

Oversikt over versjonsendringer i TAXItotal

Endringer og oppdateringer

       
  2024-02-24 835 Lagt inn mulighet for å "slette" sjåfør, ikke fysisk men skjules. Må være Passiv og "Ikke Altinn rapportering" og ha sluttdato ett år eller mer tilbake i tid.
- Sjåfør-bildet, Shift+klikk på stort ikon.
Hvis skjevpostert bilag i bilag oversikt så sjekket ikke Oppfrisk-knappen for fortsatt skjevpostering, kunne gi inntrykk av at avviket var borte, korrigert.
Lagt til stigende sortering på bilagsnummer innenfor samme dato på Posteringsjournal.rpt.
Hvis en/flere sjåfører i desember-2023 lønnskjøring hadde over 750k i lønn slik at ekstra 5% ble beregnet så ble dette med til januar selv om utbetalingsdato da var i nytt år, korrigert.
Rapportering/innsending av moms med årstermin feilet i rapportene og også i innsendingsbildet (MVA Rapportering), rettet.
Lønnsregistreringsbildet rotet til skatten hvis man registrerte lønn samtidig med feriepenger u/skatt hvis feriepengprosent var 12,5% el. 14,3% (skatt på 5. ferieuke), rettet.
Oppdatert Hjelp.

 
  2024-01-16 834 Fra 1/1-2024 justeres grensen for ekstra 5% arbeidsgiveravgift opp fra 750.000 til 850.000, dette er det tatt høyde for i koden.
Ved utskrift av konteringer i bilag oversikt (se forrige versjon) ble oversikten tom hvis man merket nedenfra og opp, ok andre veien. Korrigert.
Hvis det var negativt avgiftsgrunnlag i ameldingsbildet ble ikke dette gjenspeilet i innsendt a-melding (fortegn ble fjernet), korrigert.
Kommuneoppdateringen for 2024 oppdaterte alle steder bortsett fra selve kommuneregisteret, korrigert.
Lønnsregistreringsbildet ville ikke ta med flere en 10 linjer, var det flere ble disse ikke vist i bildet, korrigert.
Trekktabeller for 2024 lagt inn, slett gjerne alle gamle før du legger inn/aktiverer de du trenger.
Skiltserier avsatt til elektriske biler er utvidet med bokstavene EJ og EN (var tidligere tildelt Oslo).
Oppdatert Hjelp.
 
  2023-10-17 833 Lagt inn nye sikkerhetssertifikater på alle .exe og .dll filer (det gamle var gyldig til 15/5), dette kan gjøre at antivirusprogram (Norton, o.l) reagerer.
Lagt inn nye verdier for 1G beløp og snittbeløp gjeldende fra 1/5-2023, ny 1G = 118 620, ny snitt = 116 239.
Lagt inn kode for å håndtere kommuneoppsplittingen gjeldende fra 1/1-2024.
Ved kopiering av sjåfør fra en klient til en annen på flerklient må man i ettertid legge inn noen felt manuelt. Når feriepengeprosent ble lagt inn fikk man feil og programmet avsluttet.
Ved Ny klient (flerklient) vil første ledige klientnr velges. Lagt inn mulighet for å overstyre dette til eget ønsket nr. Klikk i feltet hold nede Shift og legg inn ønsket nr.
I bilag oversikt kan man nå skrive ut flere konteringsbilag via kontering -knappen, merk fra/til på venstre side (Shift+klikk).
Hvis man i lønnsregistreringsbildet satte hake i boksen "Vis bare sjåfører med skift" så ble lista med sjåfører tom og tittellinja rotet til, korrigert.
Ved innsending av a-melding hvor forrige periode hadde utbet. feriepenger for sjåfør som tidligere var rapportert passiv med sluttdato, kom advarsel om at innsendingen ville gi feil,
- dette stemmer ikke da lønnsinnberetning for person som allerede er rapportert passiv med sluttdato ikke vil ha med arbeidsforholdinfo i xml-fila. Korrigert til å sjekke mot sjåførregisteret.
Ny rapport BilKostnader.rpt, viser bokførte kostnader pr. løyve og konto. Åpnes fra Utskriftssentral/Diverse/Bil kostnader. Kan skille mellom drivstoff-/andre-/alle- kostnader.
Ekstra 5% arbeidsgiveravgift for lønnsbeløp over 750k ble ikke håndtert riktig i a-meldingen, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2023-04-28 832 Servicefunksjonen for sletting av alle data for et gitt år slettet også alle ordre/faktura for ALLE år! Korrigert til å slette kun for gitt år og da bare hvis Ja på eget spørsmål om dette.
Lagt inn drivstoff typene E10 (bensin 95 okt. med inntil 10% bioetanol) og E5 (bensin 98 okt. med inntil 5% bioetanol), begge rapporteres som B (bensin) på RF1223.
Ved beregning av lønn i Avsavn bildet ble skatteprosent 0 hvis sjåføren kun hadde skattetall i biarbeidsgiver og ikke i hovedarbeidsgiver, korrigert.
Hvis det var lagt inn utleggstrekk på en sjåfør i sjåførbildet var det lett å glemme hake i boksen til høyre for beløp hvis beløpet skal rapporteres på a-melding. Lagt inn en påminnelse.
Hvis en ordinær a-melding uten ansatte (kun otp) ble sendt inn fikk man opp meldingsboks om at div. arbeidsforhold manglet, korrigert.
Noe lignende kunne også komme opp ved at man fikk melding om at en sjåfør hadde sluttårsak men manglet sluttdato uten at sjåføren hadde sluttet, korrigert.
Registrering av OTP betaling kunne feile (ingenting ble registrert), korrigert.
Utvidet kontroll av arbeidsforhold ved innsending av a-melding kunne gi feilaktig melding om manglende sluttdato eller sluttårsak, korrigert.
I bilag registrerings bildet kunne man legge inn et negativt beløp i debet (f.eks. øreavrunding), korrigert til å flytte dette til kredit uten fortegn.
Sjåfør oversikt -bildet viste skattetabell/prosentsats til hovedarbeidsgiver selv om biarbeidsgiver var gjeldende, korrigert.
Tekstfelt for dato (forfall) i momsoppgave-bildet tok ikke hensyn til forskyvning av forfall på grunn av påskedagene, korrigert.
Knappen i Bil Oversikt for å vise neste EU sjekk fungerte ikke slik den skulle pga. endret link, korrigert.
Ved innlesing av skift hvor klienten har årstermin kunne programmet "glemme" at det kun var en termin, korrigert.
Lagt inn sjekk med advarsel ved lønnskjøring hvis lønnart 125 (tips) har hake i boksen "Inngår i feriepengegrunnlag". Det skal IKKE beregnes feriepenger av tips!
Lagt inn sjekk med advarsel i sjåførbildet hvis man endrer feriepengeprosent og det allerede er kjørt lønn med "gammel" sats i løpet av året.
Oppdatert Hjelp.
 
  2023-03-17 831 Sjekk av nye permisjonstyper fra 1/1-2023 kunne gi feil på a-meldingen, korrigert.
Som en følge av endringer av permisjonsbeskrivelser gjeldende fra 1/1-2023 så ble ikke permisjonsbeskrivelse "Permittering" gjenkjent, noe som ga feil på a-melding, rettet.
Nedre del av MVA oppgave rapporten kunne være tom for enkelte klienter. Skrevet om koden til utvalget til rapport og korrigert rapportene MVAOppgave2022.rpt og MVArapport.rpt.
I A-meldingsbildet kunne gammel kode for pensjonsrapportering gjøre at valgt meldingstype ikke ble vist, korrigert samt lagt inn egen "boks" nederst som viser aktiv meldingstype.
I nedre del av MVAoppgave2022.rpt og i MVArapport.rpt ble ikke momskode 7 og 8 håndtert riktig, korrigert grunnlaget til rapportene samt avrundinger.
I a-meldings- perioden 2022-08 til 2023-01 har Altinn fått totalt 29 feil på a-meldinger med alvorlighetsgrad "Øyeblikkelig" via TAXItotal, 24 av disse gjaldt arbeidsforhold.
- Vi har av den grunn lagt inn bedre sjekk av arbeidsforhold ved innsending av a-meldingen.
Skrevet om koden for sjekk av om et skift allerede ligger i basen ved innlesing/godkjenning av skift samt lagt inn en index på skift tabellen, dette for å øke hastigheten på innlesingen.
Lagt inn mulighet for å kjøre reparer og komprimer hver gang programmet avsluttes. Se Faste opplysninger/Systemdata, fanen Backup m.m. for å slå av/på, er på som standard.
- Programmet ttRepKomp.exe er oppdatert tilsvarende.
Oppdatert Hjelp.
 
  2023-01-30 830 Slettefunksjonen for sletting av klient (flerklientversjon) forutsatte at fakturamodul var installert, var den ikke det så feilet rutina, korrigert.
I reskontrobildet huskes nå forrige valgte konto ved betaling av faktura slik at denne vises hvis dette er annen konto enn 1920.
Ved registrering av utbetalingsbilag ved forskudd lønn kan nå annen konto enn 1920 velges, samme gjelder tekst fra lønnslinja til bilagstekst.
I forrige versjon ble oppstart forenklet, dette har skapt noen problemer bl.a. ved ny installasjon. Full sjekk/oppdatering av basen kjøres nå for hver tiende oppstart av programmet.
Full oppdatering av basen kan også kjøres via menyen: "Vedlikehold/Database/Oppdater database ved neste oppstart". Forsøk det først hvis du opplever noe unormalt.
Lagt inn utskriftsmulighet av xml-fil for FNO Bransjestandard, dette er samme fil med pensjonsgrunnlag som kunne overføres til Duvi pensjon tidligere, finnes under Regnskap/Lønn.
Lagt inn sjekk ved oppstart på at landkode er satt til Norge (Norsk) i Regionale innstillinger. Har vist seg å lage mye krøll hvis den står på noe annet.
Flyttet Årsoppgaven fra Altinn-menyen til Lønn-menyen både på blå siedmeny og grå toppmeny, dette for å presisere at den ikke skal sendes til Altinn, kun leveres lønnsmottaker.
Lagt inn hjelp til årsoppgaven for lønn i hjelp for TAXItotal.
MVA Oppgave raporten viste ikke termin 6 i nedre del av rapporten, termin 1 til 5 var ok. Korrigert link til subreport.
Fra 1/1-2023 skal det beregnes 5% ekstra arbeidsgiveravgift for den delen av brutto lønn som overstiger 750.000, gjelder alle soner også 0 sone.
- Mer info her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/ekstra-arbeidsgiveravgift/
- Melding i lønn registrering når grensen overstiges og egen postering i lønnsbilaget, samt rapportering på a-meldingen.
Oppdatert Hjelp.
 
  2022.12.22 829 Rapportene posteringsjournal, hovedbokutskrift og et par til var tomme hvis nytt løyve ble spesifisert i utvalget (f.eks. OS11111).
Noen småfeil i dialogen for periodisering samt åpnet for at flere kontogrupper kan periodiseres.
Lagt inn sjekk og evt. korrigering av indexen ID på BilagLinjer. ID skal være unik index, enkelte eldre baser hadde ikke feltet indexert eller hadde ikke unik index, skaper krøll ved oppstart.
Skjermbildene i fakturamodulen vil nå også bli med på "Mest i bruk" menyen.
Oppdatert fakturamodul, revisjon nr. 87, se egen logg for detaljer.
Endret litt på oppstart slik at ikke alt sjekkes hvis samme versjon av basen og exe versjon er åpnet tidligere, vil gi litt raskere oppstart fra andre oppstart av ny versjon.
Trekktabeller for 2023 lagt inn, etter at du har kjørt siste lønn for 2022 husk å slette gamle tabeller før du legger inn nye for 2023.
Skattekort for 2023 er lagt ut hos Skatteetaten, bestill fra bildet: Vedlikehold/Bestill skattekort. Vent med å legge de inn til du har kjørt siste lønn for 2022.
Oppdatert Hjelp.
 
  2022.11.17 828 I bilag hurtigregistrering, hvis momssatsen hadde en verdi >0 (fra kontoplan) og ble endret til 0 i bildet så ble den likevel korrigert til momskodens verdi for kontoen i kontoplan, korrigert.
Lagt inn mulighet for periodisering av bilag, se hjelp for mer info.
Posten oppdater postnr. pr 1/10 hvert år. Vil du oppdatere hos deg så last ned, pakk ut og kjør Postnr.exe (NB! Les pdf før du kjører): https://www.taxitotal.no/download/Postnr.zip
Skjermbildet MVA Rapportering viste ved oppstart alltid 1. termin, endret til å vise siste lagrede termin.
Fra og med 2023-01 erstattes permisjonstypene utdannings- og velferdspermisjon av to nye, de 'gamle' er ugyldige fra samme periode, lagt inn sjekk med mulighet for oppdatering.
I skjermbildet Faste opplysninger/Satser var beløpene for 1G og 1G-snitt byttet om for 2022, korrigert.
Lagt inn et søkefelt i Kunde/Leverandør oversikt -bildet, taster man inn f.eks. ab så vil bare de kundene/leverandørene med navn som begynner med ab vises.
Lagt inn en "Mest i bruk" meny (grå toppmeny) som gir enkel tilgang til de inntil 6 mest brukte skjermbildene, menyen kan slås av via Vedlikehold menyen. Den oppdateres ved oppstart.
Oppdatert Hjelp.
 
  2022.08.30 827 Ved ny versjon av programmet og knappen Hent oppdatering klikkes ble man tidligere sendt til nedlastingssiden på taxitotal.no, nå vil oppdateringen lastes ned og startes automatisk.
Lagt inn melding i lønn registrering på antall timer på timelønn. Større enn 100 timer gir en obs-melding, større enn 300 avvises (vil gi feil MAGNET_EDAG-504 hos Altinn).
Lagt inn sjekk i lønn registrering på forholdet mellom antall timer og beløp, hvis dette gir en timesats på over 10 000 vil a-meldingen bli avvist med feil MAGNET_EDAG-505 hos Altinn.
Lagt inn mulighet i Avsavn-bildet for også å vise passive biler.
En feil i bilag hurtigregistrering kunne medføre at når batchen ble lagret så ble momskode endret (f.eks ble kode 2 til 1 og omvendt) innen for samme sats, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2022.06.25 826 Hvis ny sjåfør ble registrert med startdato fram i tid (mndr.) så kom han/hun med på a-meldingen fra og med første innsending etter registrering, korrigert til å bli med fra startdatomåned.
Oppdatert 1G verdiene gjeldende fra 1/5-2022. 1G øker fra 106.399 til 111.477, gjennomsnitt øker fra 104.716 til 109.784.
Ved registrering av feiepenger (lart 765) i lønn registrering og sjåføren er >= 60 år så kommer trekk for 5. ferieuke opp, hvis man la inn ny post f.eks. fastlønn så ble ikke skatten korrigert.
Oppdatert Resultatrapport.rpt. Viste delsummer og summer i inngående balanse med motsatt fortegn (ved uttak fra del av året).
Lagt inn sjekk på linje og lagring i lønnsregistrering på gyldig lønnart.
I hurtigregistrering av bilag lot ikke momssatsen seg endres med nedtrekksliste og skrev man over satsen og klikket lagre ble ikke bilaget lagret, korrigert.
Nye bokstavkombinasjoner reservert for elektrisk kjøretøy er EF og EH, disse lå tidligere under Oslo.
Lagring av ny bil kunne feile med meldingen "3265 Item cannot be found in the collection...", skrevet ny lagringsprosedyre.
Oppdatert Hjelp.

 
  2022.05.09 825 Ved opplasting av xml-filer til momsrapporten fikk man feil «Filen inneholder feil som gjør at den ikke kan lastes opp. …», dette skyldes at taggen <betalingsinformasjon> manglet.
Lagt inn felt for visning av tilbakebetalingskonto for mva i bildet for innsending av mva-rapport til Altinn.
Rapporten MVAOppgave2022.rpt tok ikke med manuell moms i nederste del av rapporten, korrigert.
Alle skift rapporter feilet hvis løyve ble spesifisert i utvalget og løyvet hadde flere enn 6 tegn, rettet.
Ved innsending av xml-filer til mva-rapporten så ble grunnlag og sats med for kodene 1 og 13, disse kodene skal bare ha beløp.
Enkelte fikk feil ved åpning/redigering og/eller ved ny kunde/leverandør, korrigert.
Hvis startdato for resultatrapporten ble satt til en senere måned enn januar så kom ikke bevegelse i tidligere måneder med i inn saldo, korrigert.
Lagt inn mulighet i programmet for å slå av/på "Skjul filetternavn for kjente filtyper", Faste opplysninger/Installasjon.
Ved kontering av momsbilag ble også konti uten bevegelse tatt med, korrigert til kun å ta med konti med debet eller kredit beløp.
Første gang man registrerte ny bil kom meldingen "Bilen er tidligere satt passiv..." feilaktig opp 2 ganger, korrigert.
A-meldingen kunne rote litt med hvilke permisjoner som ble med hvis det var flere på samme person, endret til å ta med hvis åpen sluttdato eller sluttdato er innenfor -1 til +2 måneder.
Satt eldste Windows-versjon som kan benyttes for oppdatering til Windows 7 (Tidligere Windows Vista).
Oppdatert Hjelp.
 
  2022.03.23 824 Noen iskift som lestes inn har ikke satt kasse start/slutt dato, endret slik at disse benytter skiftets start/slutt dato/tid.
Byttet ut Sone feltet i klient registreringsbildet med en nedtrekksliste med lovlige verdier (skaper krøll hvis %-satsen (arbeidsgiveravgift) legges inn her).
Liten korrigering i rapporten MVAoppgave2022.rpt. Momsbeløpene ble avrundet til nærmeste krone, endret til å kutte desimaler (f.eks. 123,99=123 og ikke 124).
Bilag Hurtigregistrering, hvis alle felt untatt beløp ble utfylt ble det ved godkjenning opprettet et bilagshode uten linjer, korrigert til å hoppe over en slik linje.
Hvis sjåfør hadde utleggstrekk men ikke til (rest)skatt (ikke hake i boks på sjåfør) så ble posten likevel delvis med på a-melding som da ble feil, korrigert.
I Faste opplysninger er fanen Pensjon (ikke i bruk etter 1/1-2021, ref. Pensjonsinnretning på a-meldingen) byttet ut med en oversikt over SAF-T koder.
I Kunde/Lev. ajourhold har det tidligere vært lagt inn mulighet for å sette en kunde/lev. passiv uten at denne muligheten har vært aktivert. Aktivert nå samt endret litt på bildet.
Oppdatert Fakturamodul, se egen revisjonsside.
Oppdatert Taxameter.dll, taksametertype R (Jæren R01 format) har endret versjon fra 8 til 9.
Feltene i rapporten MVArapport.rpt er gjort bredere da de ikke var brede nok til å viste beløp over 1 mill.
Oppdatert Hjelp.
 
  2022.02.08 823 En sjekk i lønns registrering på om samme lønnart var brukt i samme periode, sjekket ikke på år kun måned, korrigert.
Dagskalender oppe i høyre hjørne kom ikke tilbake (hvis den var aktiv) ved bytte av regnskapsår, korrigert.
Ny rapport MVAOppgave2022.rpt erstatter MVAOppgave2017.rpt fra og med 1. termin 2022. For 6. termin 2021 vil den gamle være aktiv.
Bildet MVA Grunnlag (knapp i MVA Oppgave -bildet) rotet med beregningen av lav momssats, korrigert.
Fjernet menyvalget MVA Oppgave fra Altinn menyen på mini-versjon.
Hvis man klikket på Ny sjåfør og i registreringsbildet gikk rett til siste fane ble sist registrerte arbeidsforhold og permisjon vist i bildet, korrigert.
I SAF-T eksport bildet er det nå lagt inn mulighet for eksport av "General Ledger Entries" dvs. Bilag med bilagslinjer.
Lagt inn infobildet ved åpning av nytt innsendingsbilde til Altinn for moms.
Oppdatert Hjelp.
 
  2021.12.22 822 Lagt inn knapp til høyre for Lønn tekst -feltet i lønnsregistreringsbildet, den gir mulighet for endring av standard lønnstekst.
Lagt inn trekktabellene for 2022, husk å slette gamle tabeller og installer de tabellene du trenger før du registrer lønn i 2022.
Noen kommuner (14 stk) endrer avgiftssone fra og med 2022, kommuneregisteret oppdateres ved første innlogging på 2022.
- økt sats: sone 4 til 3 for Frøya og Hitra, sone 2 til 1a for Kvitsøy og Utsira, sone 1a til 1 for Vegårshei, Vindafjord, Herøy og Finnøy.
- redusert: sone 1 til 2 for Sykkylven, sone 1a til 2 for Indre Fosen, Modalen, Midsund og Åseral, sone 3 til 4 for Snåsa.
Korrigeringen av lav momssats i forrige versjon rotet til momsoppgave-rapporten ved at den feilet på momskode 3 og 4 slik at disse ikke ble med, korrigert.
Skattekort for 2022 ble lagt ut 15/12-2021, bestill fra bildet: Vedlikehold/Bestill skattekort.
Første versjon av nytt bilde for MVA-rapport til Altinn etter nytt oppsett fra 1/1-2022 er nå lagt inn, vil erstatte gammelt bilde i 2022.
- Termin 6 i 2021 med frist 10. februar skal leveres på gammelt bilde, første innsending på nytt format er 1. termin 2022 med frist 10. april.
I Kunde/Leverandør ajourhold bildet ble ikke Leveringssted under Leveringsadresse vist selv om postnummer var gitt, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2021.11.08 821 Lagt inn knapp i Ameldings-bildet for å gå rett til Altinn innloggingssiden i nettleseren.
Korigert lav momssats slik at den går tilbake til normalsats fra og med 1/10-2021.
Lagt inn sumfelt for kunder og leverandører på venstre side i reskontrobildet, skal i utgangspunktet matche hhv. konto 1500 og 2400 i hovedbok.
Lagt inn siste postnummerendringer pr. 1/10-2021 i basen som følger full installasjon, vil du oppdatere egen base så send oss en mail (support@taxitotal.no).
Oppdatert Taksameter.dll for lesing av R01 filer (JRtaxi) til versjon 8.
Lagt inn oppdatert liste over Pensjonsgivere.
Lagt inn sjekk i a-meldingsbildet hvis man har otp-avtale men beløpet for otp i perioden er 0. Gir mulighet for å gå rett til registreringsbildet for otp.
Momsoppgaverapporten MVAOppgave2017.rpt viste ikke riktig moms for 5. termin, skjemrbildet og innsendingsside til Altinn viste korrekt, rapport oppdatert.
Hvis overføring av feriepenger aldri var kjørt tidligere år kunne man få "Run time error 94" og kastet ut av programmet hvis man forsøkte å starte feriepengeliste, korrigert.
På CenCom taksameter, hvis et innlest skift hadde både kontant og kredit tips kunne skift og bilag bli feil lagret med antall kroner i kredit tips, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2021.08.12 820 Hvis en passiv sjåfør med sluttdato ble satt aktiv igjen kunne sluttårsak bli utelatt ved innsending av a-melding på sjåføren, rettet.
Bilag hurtigregistrering låste første datofelt når bildet åpnet, korrigert. Ga også melding om at data var endret ved avslutning av bildet selv om ingenting var lagt inn, korrigert.
Eksport til årsoppgjørsprogram av saldoliste tok ikke med desimaler, korrigert.
Eksport av regnskapstranser i SAF-T format gikk ikke å åpne hvis fila inneholdt norske tegn (æøå), korrigert slik at æøå erstattes av annet tegn.
Skiftfil fra TDS (taksametertype N) med nytt format nr. 11 ble ikke lest inn korrekt, rettet i program og Taksameter.dll.
Passive sjåfører med sluttdato tilbake i tid som fikk utbetalt feriepenger ble ikke med på a-melding uten at de ble satt aktive igjen, korrigert.
Knappen for Hjelp (og F1 tasten) i bildet Faste opplysninger/Installasjon fungerte ikke, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2021.06.22 819 Lagt inn infofelt i sjåførbildet under fanen Lønn/Feriepenger "Sist utbetalt lønn: <dato>, sist kjørt skift: <dato>", for både aktive og passive og år tilbake i tid.
I bilag hurtigregistrering: Info om forrige kontering på kunde/leverandør hang igjen til neste bilagslinje, korrigert.
Revidert nasjonalbudsjett forlenget lav momssats 6% til 30. september. Tatt høyde for dette i program og rapporter.
Lagt inn ny standard konto: 3410 Offentlig tilskudd/refusjon. Oppdater kontoplan for å få den med.
Lagt inn visning av SAF-T konto i bilde for kontoplan oversikt.
Feltet for AltinnBrukerID i databasen er utvidet fra 11 tegn til 60 da lange epostadresser ble kuttet til 11 tegn ved innsending.
Hvis en sjåfør med sluttdato < 6 mndr. tilbake i tid får endret sluttårsak eller ansettelsesform vil hake i "Ikke Altinn rapportering" fjernes slik at han blir med på neste a-melding.
Lagt inn nye satser for 1G og gjennosnitt 1G, hhv. 106399 og 104716.
Lagt inn visning av dagskalender på bakgrunnsbildet, kan slås av/på via menyen Vedlikehold/Vis dagskalender.
Rapporten MVAkoder.rpt oppdatert til også å vise de korresponderende SAF-T kodene.
Oppdatert Hjelp.

 
  2021.04.30 818 Momsoppgaven til Altinn viste blankt felt for avgift lav sats for terminer i 2021, korrigert.
Bildet for hjemmelading av el-bil viste bare 10 linjer selv om det var lagt inn flere i basen, korrigert.
Rutina som henter lønnsgrunnlag fra skift var ikke korrigert for 6% moms i 2021 (januar-juni), korrigert 11/3-2021.
Sikkerhetssertifikat er oppdatert for egne dll og exe filer, gyldig fra 22.03.2021 til 15.05.2023.
I bildet Betalingsoversikt på Altinn -menyen hadde kolonnetekstene for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift byttet plass, korrigert.
Hvis sjåføren hadde sluttet og begynt igjen og han hadde hatt permisjon i det forrige arbeidsforholdet så kunne denne permisjonen også komme med på nytt arbeidsforhold, korrigert.
Filen Taxameter.dll er oppdatert da den ikke tok med innkjørt med 0-sats på skift for ITF taksameter (taksametertype I).
I bildet for MVA Grunnlag (knapp i MVA bildet) er valg av termin endret fra rulle-piler på hver side av knappen til nedtrekksliste da rulle-pilene i enkelte tilfelle ble skjult.
I innsendingsbildet for moms til Altinn hadde tekstene øverst i bildet for tilleggs- og korrigert oppgave byttet plass, korrigert.
Oppdatert Hjelp.