Endringsdato

 

Oversikt over versjonsendringer i TAXItotal

Endringer og oppdateringer

       
  2021.11.08 821 Lagt inn knapp i Ameldings-bildet for å gå rett til Altinn innloggingssiden i nettleseren.
Korigert lav momssats slik at den går tilbake til normalsats fra og med 1/10-2021.
Lagt inn sumfelt for kunder og leverandører på venstre side i reskontrobildet, skal i utgangspunktet matche hhv. konto 1500 og 2400 i hovedbok.
Lagt inn siste postnummerendringer pr. 1/10-2021 i basen som følger full installasjon, vil du oppdatere egen base så send oss en mail (support@taxitotal.no).
Oppdatert Taksameter.dll for lesing av R01 filer (JRtaxi) til versjon 8.
Lagt inn oppdatert liste over Pensjonsgivere.
Lagt inn sjekk i a-meldingsbildet hvis man har otp-avtale men beløpet for otp i perioden er 0. Gir mulighet for å gå rett til registreringsbildet for otp.
Momsoppgaverapporten MVAOppgave2017.rpt viste ikke riktig moms for 5. termin, skjemrbildet og innsendingsside til Altinn viste korrekt, rapport oppdatert.
Hvis overføring av feriepenger aldri var kjørt tidligere år kunne man få "Run time error 94" og kastet ut av programmet hvis man forsøkte å starte feriepengeliste, korrigert.
På CenCom taksameter, hvis et innlest skift hadde både kontant og kredit tips kunne skift og bilag bli feil lagret med antall kroner i kredit tips, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2021.08.12 820 Hvis en passiv sjåfør med sluttdato ble satt aktiv igjen kunne sluttårsak bli utelatt ved innsending av a-melding på sjåføren, rettet.
Bilag hurtigregistrering låste første datofelt når bildet åpnet, korrigert. Ga også melding om at data var endret ved avslutning av bildet selv om ingenting var lagt inn, korrigert.
Eksport til årsoppgjørsprogram av saldoliste tok ikke med desimaler, korrigert.
Eksport av regnskapstranser i SAF-T format gikk ikke å åpne hvis fila inneholdt norske tegn (æøå), korrigert slik at æøå erstattes av annet tegn.
Skiftfil fra TDS (taksametertype N) med nytt format nr. 11 ble ikke lest inn korrekt, rettet i program og Taksameter.dll.
Passive sjåfører med sluttdato tilbake i tid som fikk utbetalt feriepenger ble ikke med på a-melding uten at de ble satt aktive igjen, korrigert.
Knappen for Hjelp (og F1 tasten) i bildet Faste opplysninger/Installasjon fungerte ikke, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2021.06.22 819 Lagt inn infofelt i sjåførbildet under fanen Lønn/Feriepenger "Sist utbetalt lønn: <dato>, sist kjørt skift: <dato>", for både aktive og passive og år tilbake i tid.
I bilag hurtigregistrering: Info om forrige kontering på kunde/leverandør hang igjen til neste bilagslinje, korrigert.
Revidert nasjonalbudsjett forlenget lav momssats 6% til 30. september. Tatt høyde for dette i program og rapporter.
Lagt inn ny standard konto: 3410 Offentlig tilskudd/refusjon. Oppdater kontoplan for å få den med.
Lagt inn visning av SAF-T konto i bilde for kontoplan oversikt.
Feltet for AltinnBrukerID i databasen er utvidet fra 11 tegn til 60 da lange epostadresser ble kuttet til 11 tegn ved innsending.
Hvis en sjåfør med sluttdato < 6 mndr. tilbake i tid får endret sluttårsak eller ansettelsesform vil hake i "Ikke Altinn rapportering" fjernes slik at han blir med på neste a-melding.
Lagt inn nye satser for 1G og gjennosnitt 1G, hhv. 106399 og 104716.
Lagt inn visning av dagskalender på bakgrunnsbildet, kan slås av/på via menyen Vedlikehold/Vis dagskalender.
Rapporten MVAkoder.rpt oppdatert til også å vise de korresponderende SAF-T kodene.
Oppdatert Hjelp.

 
  2021.04.30 818 Momsoppgaven til Altinn viste blankt felt for avgift lav sats for terminer i 2021, korrigert.
Bildet for hjemmelading av el-bil viste bare 10 linjer selv om det var lagt inn flere i basen, korrigert.
Rutina som henter lønnsgrunnlag fra skift var ikke korrigert for 6% moms i 2021 (januar-juni), korrigert 11/3-2021.
Sikkerhetssertifikat er oppdatert for egne dll og exe filer, gyldig fra 22.03.2021 til 15.05.2023.
I bildet Betalingsoversikt på Altinn -menyen hadde kolonnetekstene for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift byttet plass, korrigert.
Hvis sjåføren hadde sluttet og begynt igjen og han hadde hatt permisjon i det forrige arbeidsforholdet så kunne denne permisjonen også komme med på nytt arbeidsforhold, korrigert.
Filen Taxameter.dll er oppdatert da den ikke tok med innkjørt med 0-sats på skift for ITF taksameter (taksametertype I).
I bildet for MVA Grunnlag (knapp i MVA bildet) er valg av termin endret fra rulle-piler på hver side av knappen til nedtrekksliste da rulle-pilene i enkelte tilfelle ble skjult.
I innsendingsbildet for moms til Altinn hadde tekstene øverst i bildet for tilleggs- og korrigert oppgave byttet plass, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2021.03.04 817 Rapporten AltinnBetaling.rpt var helt tom hvis sum arbeidsgiveravgift for perioden var (binær) Null, korrigert.
Boksene for merking av påleggstrekk (skatt) på sjåfør i Sjåfør ajourhold -bildety ble vist med hake selv om de ikke hadde hake i basen, korrigert.
Ved innlesing av skift med ny løyvebetegnelse, (to bokstaver før evt. bindestrek og nummer) så rotet innlesingen det til og fant ikke bil mot løyve, korrigert.
I a-meldings -bildet, hvis startår for permisjon var i fjor og start månedsnummer var større enn aktiv (periodens) måned så ble ikke permisjonen tatt med, korrigert.
Lagt inn mulighet for oppslag av kontoplan i Bilag hurtigregistrering samt visning av forrige bilagsnr. og føring på bilaget når oppgitt debet/kredit er kunde eller leverandør.
Ved nytt arbeidsforhold hvor det gamle hadde sluttårsak men ikke hake i boksen "Slutt rapportert på amelding", kunne gammel sluttårsak komme med på a-meldingen, korrigert.
Lagt inn sjekk ved lagring og oppdatering av klient som gir advarsel hvis avgiftssone for arbeidsgiveravgift ikke er gitt.
I Bilag hurtigregistrering kunne mellomlagring av og til feile. Lagt inn bedre kontroll og melding hvis feil.
Oppdatert initieringen av skjermbildet til Bilag hurtigregistrering slik at det er "klart" til neste bilag etter godkjenning av batch.
Oppdatert Hjelp.
 
  2021.01.22 816 Kontrollen før innsending av a-melding sjekket ikke alle mulige varianter av "ikke utfylt" sluttårsak, korrigert (sjekket blank, ikke null).
Innkjørt beløp på skift med 0-sats på moms ble ikke med på lønnsgrunnlaget, korrigert.
Feltene for sluttårsak og ansettelsesform i sjåførbildet oppdaterte ikke feltet hvis det var tomt i basen ved blaing mellom flere arbeidsforhold, korrigert.
Kontroll av sluttårsak ved innsending av a-melding sjekket på tom sluttårsak på alle arbeidsforhold på sjåføren og ikke bare det siste gjeldende, korrigert.
Endret rekkefølgen på postene for sluttårsak og ansettelsesforhold i a-meldingen, kunne tidlige gi feilmelding hvis de ikke kom etterhverandre.
Oppstart når databasen var stor kunne være treg/ta lang tid, effektivisert oppstarten slik at den skal være en del raskere nå.
Fanen Pensjon under Faste opplysninger/Systemdata er gjort utilgjengelig fra og med regnskapsåret 2021 da informasjon om pensjonsgiver gis på a-meldingen.
I tillegg til EL, EK, EV, EB og EC er nå også ED og EE reservert for elektrisk drevet kjøretøy, drivstoffkoden i Bil/Løyve ajourhold er oppdatert tilsvarende.
Lagt inn visning av installasjonskatalog i installasjonsprogrammet ved nyinstallasjon og oppdatering av programmet.
Oppdatert Hjelp.

 
  2021.01.06 815 Oppdatert lav momssats 6% fram til og med 30/6-2021 i program og rapporter.
Lagt inn felt for pensjonskonto på sjåføren, kun informasjonsfelt.
Rapporten RF1084-Avskrivning benyttet feil sats i post 110, korrigert.
A-melding for desember-2020 kunne feile, versjon 2.2 av xml-fila ble benyttet, ikke tillatt før periode 2021-01.
Oppdatert kontrollrutiner ved innsending av a-melding og ved klikk på kontroll-funksjon i menyen til å sjekke nye poster fra og med periode 2021-01 (Pensjonsinnretning, sluttårsak,..).
A-meldingen håndterte ikke påleggstrekk korrekt fra og med periode 2021-01, rettet.
For at a-meldingen ikke skal feile på ikke utfylt "Ansettelsesform" på sjåfør så settes denne som standard til "Fast ansettelse", VIKTIG: rett på sjåfør hvis midlertidig ansettelse!
Koden for Pensjonsinnretning i xml-fila til a-meldingen er oppdatert, ville gitt feil fra og med periode 2020-01 slik den lå inne.
Fra og med periode 2021-01 rapporteres org.nr. til Pensjonsinnretning (der hvor du har OTP avtale) på a-meldingen. Legges inn under Faste opplysninger/Altinn.
Hvis du IKKE er pålagt å ha OTP avtale (f.eks. kun en ansatt, deg selv) så pass på å sette hake i boksen til høyre for Pensjonsinnretning, Ikke pålagt avtale.
Fra og med 2021-01 skal alle som rapporteres med sluttdato på a-meldingen også ha sluttårsak, gjelder også poster fra tidligere år, hvis sluttdato rapporteres skal de også ha sluttårsak.
Oppdatert Hjelp.
 
  2020.12.15 814 Feilmelding/advarsel ved innsending av a-melding om at lønnsmottaker var med uten sluttdato forrige periode men ikke denne ga meldingen også for "Uten ansettelsesforhold", korrigert.
Lagt inn visning av permisjon som tas med på a-meldingen i a-meldings -bildet.
Feil i Skift Innles, hvis man forsøkte å rette en innlest post ble alle innleste poster borte. Feilen ble introdusert i versjon 812, rettet.
Bildet for åpningssaldo (IB) rotet det til (avbrøt lagring) hvis konto 1500 eller 2400 manglet kunde/leverandør eller dato, korrigert.
I bildet for forespørsel om skattekort er namespace i xml'en som går til Altinn endret fra versjon 1 til 2.
Trekktabellene for 2021 lagt ved denne versjonen. De man trenger må installeres via bildet Trekktabell ajourhold, husk å slette gamle tabeller først!
Skattekortopplysninger for 2021 er tilgjengelig fra Skatteetaten fra og med 15/12-2020. Bestill via menyen Vedlikehold/Bestill skattekort.
Registrering av returfil for skattekortopplysninger taklet ikke lesing direkte fra zip-fil, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2020.10.29 813 Skift innles bildet oppdatert til å håndtere nye numeriske løyver fra 1/11-2020. Numerisk løyve i innput-fila konverteres til hva som er registrert som løyve på bilen.
Ved registrering av periodeoppgjør ble lønnsgrunnlaget beregnet feil (for høyt), feilen ble introdusert med versjon 812 den 6/10. Rettet.
Rapporten Skift med lønnsdata (SkiftLonnSjafor.rpt) beregnet feil TAXItotal lønn under detaljer, korrigert.
Rapporten Skift pr. sjåfør beregnet netto innkjørt ut fra 12% moms for april til oktober og ikke 6%, korrigert.
Lav sats 6% forlenget ut året, oppdatert i programm og rapportene SkiftSjafor.rpt, SkiftLonnSjafor.rpt, Bilagsjournal.rpt, MVAoppgave2017.rpt, Posteringsjournal.rpt og Hovedbokutskrift.rpt.
Feltet i skiftfila (CenCom) UtleggVedRekv8% ble ikke med på lønnsberegningen selv om boksen "Ikke ta med KONPRIS på skift" var åpen, korrigert.
Nytt bilde ved oppstart som viser alle aktive sjåfører med sluttdato som har blitt rapportert med sluttdato på 2 eller flere a-meldinger, disse bør settes passiv (ref. dataminimering/GDPR).
Lagt inn mulighet til å vise driftsmeldinger fra Altinn ved oppstart.
Oppdatert Hjelp.
 
  2020.10.06 812 Kontrollèr funksjonen under Altinn menyen ga "Bør korrigeres" på Sluttårsak selv om sjåføren ikke hadde sluttdato, korrigert.
I momsbildet for innsending til Altinn var korrigeringen av lav sats (Corona) hardkodet med en til-dato til 30., ble jo feil for august, omsetning lav sats 31/8 ble ikke med, korrigert.
På lønnslippen ble ikke korrigering av lønn (lønnart 200) tatt med ved beregning av brutto lønn hittil i år, korrigert i program og rapport.
Rapporten SkiftLonnSjafor.rpt "Skift med lønnsdata pr. Sjåfør" lå inne med feil lav momssats for april-oktober (8% og ikke 6%) som påvirket beløpet i TAXItotal lønn feltet, korrigert.
Oppdatert grunnbeløpet i folketrygden (G) gjeldende fra 1/5-2020, 1G er oppdatert fra 99858 til 101351, gjennomsnitt oppdatert fra 98866 til 100853.
Lagt inn visning av Brutto lønn, skattetrekk og andre trekk på lønnslipp under "Denne periode".
Endret feltlengden fra 6 til 10 tegn for løyve i databasen og skjermbilder (Løyve vil få format "nn nn nnnnnn" for nye løyver fra 1/11-2020)
Ved innlogging på klienten vil numerisk løyve på de bilene som har det bli oppdatert fra 8 til 10 siffer ved å legge inn 00 i "midten".
Oppdatert den tomme databasen som følger med nyinstallasjon med nye/oppdaterte postnummer pr. 1/10-2020.
Kalkuleringen av lønnsgrunnlag ut fra skift kunne i enkelte tilfelle medføre at "gammel" momssats ble trukket fra for å få netto lønnsgrunnlag, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
        2020.08.21 811 Registrering av nytt arbeidsforhold ga feil, korrigert.
Rapporten AltinnBetaling.rpt tok med seg også de tilbakemeldingene som hadde status 'erstattet', korrigert til kun å ta med 'mottatt'.
I lønnsregistreringsbildet ble desimaler på lønnsprosent kuttet på lønns linja (f.eks. 42,6 ble 42), beregningen var korrekt. Villedende da feil sats ble med helt til lønnsslipp, korrigert.
Lignende feil også på lønnstransaksjoner i a-meldingsbildet, der ble ikke desimaler vist og satsen ble da forhøyet (42,6% ble 43%), korrigert til å vise desimaler for lønns% og skatt%.
Oppdatert a-meldingsbildet for å støtte nye funksjoner fra 1/1-2021. Nye felt for sum utleggstrekk skatt og org.nr. til pensjonsinnretning (firmaet du har OTP avtale med).
- Videre skal også ansettelsesforhold og sluttårsak oppgis fra og med 1/1-2021, feltene er lagt inn (Sjåfør/Arbeidsforhold) men vil ikke rapporteres på a-meldingen før neste år.
- Innkreving av utleggstrekk for skatt overføres fra kemner til skatteetaten fra 1/11-2020. Utleggstrekk skatt skal merkes på sjåføren når du registrerer trekket, da blir det med på a-meldingen.
Det er lagt inn en veiviser for a-melding via egen knapp i a-meldingsbildet, denne vil (forhåpentligvis) forenkle og redusere mulighet for feil ved innsending av a-melding.
I bildet for tilbakemeldinger er det lagt inn to nye felt, kid utleggstrekk og sum utleggstrekk. Begge først gjeldende fra 1/1-2021.
Fjernet feltet "Timer pr. uke" i a-meldings-bildet da dette bør korrigeres på den enkelte sjåfør og ikke overstyres i a-meldings-bildet.
Byttet ut Avlønningstype (gyldig til 2019-01) med Ansettelsesform (gyldig fra 2021-01) i bildet for innsendte a-meldinger samt lagt inn visning av sluttårsak i html og tekst visning.
Bildet for tilbakemeldinger vil nå også vise sum utleggstrekk hvis denne finnes på tilbakemeldingen (2021).
Bildet for betalingsoversikt (a-melding) utvidet til også å vise utleggstrekk skatt, samme gjelder også tilhørende rapport.
Utvidet Kontrollèr funksjonen under Altinn menyen. Vil gi "Bør korrigeres" hvis sluttårsak og/eller ansettelsesform ikke er gitt på lønnsmottakeren. Vil gi "Må korrigeres" fra 1/1-2021.
Oppdatert Hjelp.
 
  2020.07.01 810 Lagt inn felt for registrering av årsak til sluttdato og ansettelsesform på sjåfør under arbeidsforhold, begge feltene skal være med på a-meldingen fra og med 1/1-2021.
Lagt inn sjekk ved ny permisjon på at arbeidstaker har ordinært arbeidsforhold. Frilanser og Uten ansettelsesforhold kan ikke permitteres.
Lagt inn en knapp i Lønn registrering bildet for direkte tilgang til sjåfør bildet for aktiv sjåfør.
Lagt inn en sjekk i lønnsregistreringen ved lønnart 765 Feriepenger u/skatt. Advarsel hvis feriepengeoverføring ikke er kjørt.
Lagt inn kode for visning av permisjon i bildet for innsendte a-meldinger for tekst og html visning. Permisjon kunne tidligere kun sees i xml-visning.
Lagt inn en knapp i bildet for a-melding tilbakemeldinger for direkte oppslag hos skatteetaten på feilmeldinger (MAGNET_EDAG-).
Utskrift av tilbakemeldinger og innsendte a-meldinger ble vist uten bakgrunnsfarger (tabelloverskrift m.m.), skal nå også vise farger.
Fra 1/11-2020 overtar skatteetaten innkreving av påleggstrekk som gjelder skatt fra kommunene. Vi har lagt inn avhukingsboks ved hvert påleggstrekkfelt, sett hake hvis trekket gjelder skatt.
Momsbildet for innsending til Altinn viste feil tall for termin 3 til 5. Følgefeil av corona-korrigeringen til 6%, rettet.
Oppdatert Hjelp.
 
  2020.06.06 809 Oppdatert hjemmesidene på taxitotal.no, "bestilling" og "kontakt" sidene var basert på e-post, endret til å benytte php-script for bedre funksjonalitet.
Lagt inn knapp for valg av backup mappe i Faste opplysninger / Backup fane.
Post 110 i RF1084 Avskrivning kunne i noen tilfelle bli 0, lagt inn en bedre sjekk.
Lagt inn en sjekk og advarsel ved registrering av permisjon hvis startdato for permisjon ligger innenfor en periode som allerede er rapportert på en a-melding.
I lønnsregistreringsbildet er teksten "OBS! Lønn er allerede kjørt for XXX i MND" erstattet da den forholdt seg til utbetalingsdato og ikke lønnskjørings-dato.
- ny informasjonstekst: "XXX: siste lønnskjøring dd.mm.yyy, utbetalt dd.mm.yyyy."
Bilagsjournalen viste feil lav momssats i perioden april-oktober 2020, den viste 8% og er nå korrigert til 6%. Kun rapporten som viste feil, momsregnskapet ellers er riktig.
Velferdspermisjon ga feil på a-meldingen da den ble rapportert med stor V som skal være liten, korrigert.
Hvis flere enn 1 permisjon var registrert fungerte ikke bla fram og tilbake på permisjoner, koden lå inne men ikke koblingen mellom knapp og kode, korrigert.
Permisjoner som lå utenfor fra/til dato ble også med på a-melding, korrigert til kun å ta med permisjoner innenfor fra/til evt. åpen til dato.
I lønn registrering kunne men få meldingen "Lønn er allerede kjørt..." hvis man tastet inn lønnart 004 direkte i stedet for å bruke "Hent grunnlag" knappen, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2020.05.07 808 RF-1084 Avskrivning fikk ikke med seg post 102, korrigert.
Når man satte sluttdato på en permisjon så ble alle sjåfører med permisjon og samme permisjonsid oppdatert med samme sluttdato, rettet.
I bildet for OCR import er boksen for "Merk alle" flyttet fra knapperaden nederst til over "Bokfør" boksene (mer naturlig plassering).
Lagt inn mulighet for å korrigere en registrert permisjon (hvis feilregistrert f.eks. startdato), forsiktig hvis den er rapportert til Altinn! Hold nede Shift når du klikker på sjåfør i oversikten.
I lønn utbetaling bildet, hvis det var utbetalt forskudd større enn brutto lønn slik at netto gikk i minus (sjåføren skylder lønn) så ble utbetalingsbilaget skjevpostert, korrigert.
Lagring av hjemmelading for el-bil feilet (årsak: felt for FakturaNr var/ble ikke lagt inn i tabellen i basen), korrigert.
Ved lagring av tilbakemelding sjekkes det mot basen om den samme tilbakemeldingen finnes i basen, denne sjekken feilet slik at samme melding kunne lagres flere ganger, korrigert.
Enkelte kunne oppleve at lagringsknappen i tilbakemeldingsbildet var grået ut selv om ny melding var lest inn, korrigert.
Momsrapporten MVAoppgave.2017.rpt viste feil beløp for 2. termin. Lav sats for april lå inne med 8% og ikke 6%, korrigert.
Momsbildet for innsending til Altinn rotet med termin 2 da lav sats for april noen steder sto som 8% andre steder som 6%, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
  2020.04.17 807 Lav momssats fra 12 til 6 prosent gjort gjeldende for perioden 1. april til og med 31. oktober.
Ved rapportering av permittering til Altinn ble a-meldingen avvist da TAXItotal rapporterte permittering med stor P i permisjon beskrivelse, skal være liten p.
Lagt inn ny lønnart: "969 Lønnet permisjon", samme behandling som sykepenger.
Lagt inn mulighet for å slette siste registrerte bilag på klienten hvis det har bilagtype "Manuellt". Shift+Delete i Bilag oversikt -bildet.
Som en følge av støtteordningene rundt Corona er konto 4500 og 4510 som gikk mot post 4500 i næringsoppgaven endret til post 6700 (6700 får støtte, ikke 4500).
I lønn registrering kom meldingen nederst i bildet "OBS! Det er allerede kjørt lønn for XX i mnd." nesten for hver sjåfør som ble valgt enten det var riktig eller ikke, korrigert.
Lønn registrering: Teksten til lønnart 969 "Lønnet permisjon" kom ikke opp hvis man tastet inn 969 i stedet for å velge i nedtrekksmeny, korrigert.
Bankliste.rpt tok ikke med lønnart 969 og viste derfor for lave tall, korrigert.
Servicefunksjon for oppdatering av bilnr (ref. RF1223) ved bilbytte i året er skrevet om da den kunne rote med bilnr på bilag/bilaglinjer (Shift+F12 i Bil/Løyve oversikt).
Lagt inn et eget bilde for kryptering av fil (pdf) som et tillegg til knappen i lønn lister bildet med flere valgmuligheter. Grå toppmeny: Vedlikehold/Kryptering av fil.
Lagt inn visning av BilNr (internt løpenr., ikke reg nr.) i Bilag oversikt og Skift oversikt.
Oppdatert Hjelp.
 
  2020.03.16 806 Lagring av tilbakemelding for erstatningsmelding oppdaterte ikke mottatt status for den som ble erstattet, korrigert. Betydning for betalingsoversikten.
Lagt inn felt som viser Erstatter ID på venstre side i tilbakemeldingsbildet.
Bilag hurtigregistrering er korrigert slik at det nå også håndterer manuell føring av moms hvor hele beløpet er moms (momskode 7 og 8), føring er kun tillatt direkte på momskonto.
Verifisert og korrigert SAF-T eksport med Skatteetatens SAF-T XML-Validator.
Lagt inn en advarsel i lønnsregistreringsbildet hvis man velger en sjåfør og periode det allerede er kjørt lønn for.
Som resultat av "krisepakka" er lav momssats satt ned fra 12% til 8% gjeldende fra 1/1-2020.
Oppdatert fakturamodul, build nr. 81 (se egen logg).
Oppdatert Hjelp.
 
  2020.02.07 805 En liten skrivefeil i koden til a-meldingen gjorde at en boolsk variabel kunne bli skrevet som "0" og ikke "false" i xml vedlegget til a-meldingen.
Mindre endring i xml'en til a-melding ved kilometergodtgjørelse bil og reise uten overnatting, ga tidligere advarsel (må kontrolleres), korrigert.
Byttet ut teksten Underenhet med Virksomhet i a-meldingsbildet, klientbildet m.m., da dette er mer vanlig i bruk hos Altinn/Skatteetaten.
Lagt inn liten infoboks ved siden av knappene nederst i a-meldingsbildet som viser hvilken periode man rapporterer for.
En feil i oppdateringen av faste opplysninger kunne medføre at man ble kastet ut av programmet ("Operation not allowed..."), rettet.
Mindre endring i rutine for html visning av tilbakemeldinger, for feilmeldinger (MAGNET_EDAG) med mye tekst ble ikke lønnsmottaker vist, korrigert.
Lagt inn advarsel i sjåfør bildet ved bytte av arbeidsforholdtype. Gammelt arbeidsforhold må avsluttes og nytt opprettes med ny type. Kun endring av type gir MAGNET_EDAG-266.
I lønn registreringsbildet ble lønnsteksten nederst i bildet satt tilbake til standard tekst for en registrert lønnspost hvis man byttet til annen sjåfør og så gikk tilbake, korrigert.
Oppdatert Hjelp.