Endringsdato

 

Oversikt over versjonsendringer i TAXItotal

Endringer og oppdateringer

     
2019.02.05 795 Samlet funksjonene for ny trekktabell og slett trekktabell i samme bilde samt også oppslag mot en tabell. Endret menyene som følge av dette.
Oppdatert bildet for hjemmelading av el-bil samt tilhørende rapport.
Fra og med 2019 skal ikke Avlønningstype oppgis på a-meldingene, feltet er derfor grået ut i sjåførbildet men ble likevel kontrollert ved lagring av sjåfør i 2019, korrigert.
Ved innlesing av skattekortinfo fra zip-fil og hvor zip-fila ikke hadde samme navn som innholdet (xml-fila) så feilet innlesingen, rettet.
Lønnart 095 Fast forskudd ble ikke tatt hensyn til ved kontrollsummeringen i a-meldingsbildet og advarsel om avvik ble da feilaktig gitt, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.01.12 794 Fått med visning av innsendinger i html-visning av avstemmingsrapport (A07).
Fakturamodulen skrev ikke ut noen rapporter (feil sti til rapportene), korrigert.
Ved korrigering av lønn med tynn a-melding ble alle beløp positive, korrigert til også å akseptere negative lønnsbeløp (reduksjon av lønn).
Lagt inn EB som lovlig skiltbokstav for elbil (drivstoffkode EL), EB vil overta etter EV.
Rutina som henter EK til Næringsoppgaven (RF-1175) hentet tallene fra hovedboka for januar og ikke desember, rettet. Følgefeil fra ny hovedbokrutine i tidligere versjon.
Nytt skjermbilde for logging av ladekostnader av taxi hjemme (kun elektrisk, ikke hybrid), finnes nederst på blå sidemeny under fanen Bilag og på grå toppmeny under Regnskap.
Ny rapport BilLadekostnad.rpt som startes fra bildet ovenfor.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.12.17 793 Lagt inn lesing av feltet Turavgift på TDS taksameter (taksametertype N), benytter samme felt og konto som Flyplassavgift på CenCom.
Trekktabeller for 2019 er nå lagt ved denne versjonen. Husk å slette gamle før nye legges inn (Vedlikehold/Database/Slett trekktabell),
- nye legges inn via Fil/Import/Importer skattekortopplysninger. Skattekort for 2019 skal være tilgjengelig hos Altinn fra 14/12-2018.
Hvis Oppgjørsrapport ble skrevet ut uten at det fantes poster i perioden gikk TAXItotal i heng. Rettet til å gi melding om ingen poster funnet.
I rapporten LonnPrLonnart.rpt ble fra/til periode vist feil. Korrigert samt noen mindre formateringskorrigeringer.
Ny tabell lagt inn i basen: BilLading, kostnader ved lading av el-bil hjemme, registreringsbilde kommer.
Lagt inn visning av personnummer på lønnslipp. Lønnslippen blir bl.a. brukt som dokumentasjon ved søknad om lån og personnummer bør da være med.
Endret sjekk på feriepengeprosent ved 60 år til også å omfatte eier hvis eier har lagt inn gyldig personnummer.
En mindre korrigering av åpningsbalansen på konto 2772 og 2950 ved hovedbokoppdatering for årene før 2015 (oppstart a-ordningen).
Ny rapport LonnUtbetalt.rpt gir en oversikt over lønnsutbetalinger pr. ansatt. Tilgjengelig via Utskriftsentral/Lonn.
Lagt inn eget menyvalg (sidemeny og toppmeny) for å legge inn ny trekktabell (kommer i tillegg til Tabell -knapp i bildet for reg. av skattekort), finnes under Vedlikehold.
Oppdatert fakturamodul, build 79. Se EndringsloggFaktura for info.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.11.21 792 Nytt skjermbilde kommer opp ved oppstart hvis det finnes aktive ansatte uten sluttdato som ikke har fått lønn på 6 mndr eller mer. Mulighet for å sette sluttdato i bildet.
Endret rutina for kontroll av feil MAGNET_EDAG-108 i a-meldingsbildet da den i enkelte tilfelle kunne gi feilmelding uten at det var feil i datagrunnlaget.
A-meldingsbildet endret, navnet på meldingstype Endring endret til Erstatter. Dette fordi det er akkurat det den gjør, erstatter en allerede innsendt melding.
A-meldingsbildet endret, meldingstype Arbeidsforhold endret til Tynn. Tynn melding kan sende inn info for en sjåfør og du kan spesifisere hva som skal sendes inn.
RF1223 kunne være tom hvis bilen ikke var lagret i løpet av året (2018), korrigert slik at ikke nødvendig å lagre bil i året.
Rapporten Ferieplan.rpt viste feil år og feil utvalg av sjåfører, korrigert.
Lagt inn Utskriftsentral i topp- og sidemeny for bedre tigjengelighet.
Lagt inn obs-melding i lønnsregistreringsbildet hvis sjåføren mangler trekktype i sjåførbildet.
Lagt inn visning av navn i tillegg til initialer i Lønn lister-, Lønn kjør-, og i Lønn utbetaling -bildet.
Lagt inn mulighet for å knytte en hovedbok-/kontoplan-konto mot en ansatt (Sjåfør -bildet).
Fjernet rapportene RF-1015, RF-1025 og RF-1037 (Lønn/trekk oppg., Årsoppg. arb.giver avg. og Terminoppg.) samt en del kode rundt disse. De er alle erstattet av a-ordningen.
Ved kontering av skift med en kombinasjon av høy og lav innkjørt kredit, kredit tips og et negativt oppgjør kunne dette gi skjevpostering av skiftbilaget, rettet.
Hvis i fjor tall ikke finnes vil rapportene posteringsjournal og hovedbok være tomme. Lagt inn melding om å kjøre oppdatering av hovedbok forrige år hvis dette er tilfelle.
Bildene lønn lister, lønn kjøring og lønn utbetaling beholdt ikke posisjon og størrelse hvis disse ble endret, korrigert.
Lagt inn mulighet for å slette en konto, Shift+Delete i Kontoplan oversikt -bildet. Sletter ikke en standard konto, eller hvis den noen gang har vært i bruk.
Ny tabell opprettes i databasen ved oppstart for logging av inntektsmeldinger til NAV.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.10.18 791 I oversiktbildet over innsendte a-meldinger er datofelt utvidet til også å vise tidspunkt.
En liten leif ved logging av innsendt a-melding gjorde at forskuddstrekk ikke kom med på loggen, korrigert.
Lagt inn ekstra sjekk ved innsending av a-melding for å unngå MAGNET_EDAG-108 feil (opplysning om arbeidsforhold mangler).
- Hver lønnsmottaker forrige periode uten sluttdato sjekkes mot denne innsendingen, hvis lønnsmottaker ikke er med gis en advarsel.
En leif som kom med forrige versjon og synlig på flerklient, husket ikke sist pålogget klient som da ble satt til 1, rettet.
Lagt inn felt for SAF-T kontonummer i kontoplan bildet (framtidig bruk).
I bildet for lesing av tilbakemeldinger og avstemmingsrapport er det lagt inn bytte fra XML til HTML visning ved innlesing for økt lesbarhet.
I bildet for tilbakemeldinger og innsendte a-meldinger er standard visning endret fra XML til HTML for økt lesbarhet.
Lagt inn visning av kontaktperson i kunde/leverandør oversikt.
Lagt inn en info-/obs-melding i bildet for Amelding-betalingsoversikt hvis det er bare en periode (måned) i valgt termin.
Oppdatert bilde for firmatermometer og rettet noen mindre feil.
A-ordningen-LPS melder i mail at vi hittil i år har totalt hatt 3 feil med alvorlighetsgrad øyeblikkelig (TAXItotal, alle kunder), to på MAGNET_EDAG-108 og en på MAGNET_EDAG-128.
- MAGNET_EDAG-128 (Ulogisk periode for arbeidsforhold) kommer hvis sluttdato er før startdato, denne er det nå lagt inn sjekk på ved innsending.
Flere mindre korrigeringer og forbedringer.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.09.05 790 Meldingsboksen i a-meldingsbildet som melder om avvik i avgiftsgrunnlaget doblet avviket ved refusjon av sykepenger, korrigert.
Lagt inn ny servicefunksjon for oppdatering av et momsbilag. Hode/bilagsnummer beholdes, linjene slettes og beregnes og opprettes på nytt. Se Hjelp/servicefunksjoner for info.
Korrigert liten feil i arbeidsgivergrunnlaget til a-meldingen hvor lønnart 200 var benyttet. (korrigering lønn)
Hvis korrigering av lønn var et negativt beløp ble dette ikke håndtert riktig i lønnskjøring og i a-meldingen, korrigert.
Liten korrigering i Lonnslipp.rpt som følge av forrige korrigering.
Mulighet for å levere pensjonsgrunnlag til DUVI pensjon sammen med innsending av a-melding er nå aktiv, aktiveres via Faste opplysninger/Pensjon.
- Som standard sendes pensjonsgrunnlag samtidig med a-meldingen. Nederst på a-meldingsbildet kan du selv velge om begge deler skal sendes inn eller bare en av dem.
Posteringer på nyopprettet konto ble ikke med på posteringsjournal hvis det ikke først ble kjørt hovedbokoppdatering for forrige år, korrigert.
En korrigering i lagringsrutinen for tilbakemelding fra Altinn, Altinn referansen ble ikke alltid riktig lagt inn.
Ved html visning av tilbakemelding hvor det er feil med referanse til en lønnsmottaker vises nå navnet i stedet for personnummer hvis dette finnes i basen.
Lagt inn mulighet for å overstyre meldingen "Lønn er kjørt for dette skiftet, det kan derfor ikke endres!". Aktuellt hvis skiftbilaget er skjevpostert og hindrer videre behandling.
Lagt inn sperre for lagring i Klient registreringsbildet hvis ikke underenhet (virksomhetsnummer) er gitt.
Ved sletting av en linje med lønnart 004 i lønnsregistreringsbildet hvor lønn bare var registrert og ikke kjørt, så ble ikke de bakenforliggende skiftene "frigjort", rettet.
Lagt inn kode for lesing av skift fra TDS versjon 10 som kommer 10/9-2018.
Oppdatert hjelp.
 
2018.08.03 789 En liten feil i Skjermrapport bildet (følgefeil av ny hovedbok) gjorde at henting av beløp feilet.
En feil i lønnsregistreringsbildet ved sjekk av alder for sjåfør med forhøyet sats (12.5 / 14.4) ble vist i bildet og på lønnslipp som ordinær sats, beløpet ble likevel korrekt.
Lagt inn mulighet for å kjøre hovedbokoppdatering for alle år, hold Shift nede når man klikker på Oppdater i hovedbokbildet.
En følgefeil av ny hovedbok gjorde at kjøring (kontering av bilagslinjer) av ny momsoppgave feilet, rettet.
Lagt inn aktivt år som "startår" for oppdatering av hovedbok for alle år i tilfelle ny tom base eller ingen bilag finnes.
Nytt skjermbilde på Lønn menyen, "NAV Inntektsmelding". Kan tidligst benyttes 4/12-2018 for permisjoner (sykelønn, foreldrepenger, ...) fra og med 1/1-2019.
Nytt skjermbilde for korrigering av lønn for en enkelt lønnsmottaker ved at det opprettes et motbilag til lønnskjøringen. Finnes nederst på grå toppmeny under Lønn.
Skrevet om rutine som henter UB til bl.a. posteringsjournal da man ble kastet rett ut av programmet hvis basen var stor og man forsøkte å kjøre denne rapporten.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.06.28 788 Oppdatert Taxameter.dll og programmet til å kunne lese TDS format 7 utvidet innhold håndteres ikke da det ikke er endelig bestemt på nåværende tidspunkt.
Flyttet ikonet OCR innbetaling på blå sidemeny fra Faktura fanen til Bilag fanen.
En liten leif i forrige versjon gjorde at hittil i år tallene ble borte på lønnslippen, rettet.
En liten feil i et sql-kall ved generering av ny hovedbok gjorde at hvis man benyttet årstermin på moms så ble ikke momskontiene (2700-2715) resatt etter momskjøring.
Lagt inn en ekstra sjekk ved registrering av utbetaling av feriepenger opptjent tidligere år mot sjåførens alder (60 år).
- Hvis han ikke fyller 60 (enda) i utbetalingsåret benyttes 10.2% el. 12.0% selv om han er registrert med forhøyet %.
Lagt inn oppdaterte verdier for 1G og snitt G gjeldende fra 1. mai 2018. 1G = 96883, snitt G = 95800.
Funksjonen "Lås regnskapsår" har ikke tidligere spesifisert på klient og låste da for alle klienter. Lagt inn klientnr og setter da alle "gamle" låser til klient 1.
Nytt hovedbokbilde. Oppdateringsrutine for hovedbok programmert helt på nytt og er blitt raskere (typisk gammel rutine 90 sek., ny under 10 sek.).
- Ved første oppstart av klient kjøres ny hovedbok for alle år fra og med første år som har bilag registrert og opp til og med aktivt regnskapsår.
Som følge av ny hovedbok er rapportene Saldoliste, Spesifikasjonsliste, Hovedbok og RegnResultat endret eller skrevet på nytt.
Ved kjøring av lønn for feriepenger og hvor bare en del av totalt tilgode ble tatt ut ble tilgode likevel satt til 0, korrigert til å redusere tilgodebeløp med utbetalt beløp.
Skift ble skjevpostert (ITF) hvis skiftet hadde flyplassavgift høy sats, flyplassavgiften reduserte ikke omsetning høy sats. Korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.04.27 787 Kontrollsummen i a-meldingsbildet summerte inn forskuddsposter som allerede lå inne og kontrollsummen ble da feil hvis forskudd var benyttet, korrigert.
Rapporten MVAoppgave2017.rpt viste ikke riktig lav moms for 2018, benyttet 10% og ikke 12%. Bilde for innsending av momsoppgave til Altinn kalkulerte ikke lav sats korrekt med 12%.
Hvis momskode 81 (import fradragsberettiget) var brukt viste ikke øverste sum i rapporten MVAoppgave2017.rpt riktig sum (post 19 var korrekt).
Momskode 81 (import fradragsberettiget) og 82 (import ikke fradragsberettiget) ble ikke vist korrekt i momsoppgave bildet, korrigert.
Lagt inn frister for de enkelte terminene i momsoppgave bildet.
Korrigert permisjonsbeskrivelser i a-meldingen, gyldige er: permittering, permisjonMedForeldrepenger, permisjonVedMilitaertjeneste, utdanningspermisjon, velferdspermisjon.
Lagt inn nye felt for trygdetrekk (NAV) i Sjåfør -bildet. Lønn registrering, Lønn kjøring og Lønnslipp er oppdatert tilsvarende.
Ny standard konto i kontoplan, 2630 Trygdetrekk og ny lønnart 933 Trygdetrekk.
Lagt inn felt for kontaktperson i Klient -bildet, vises også i Klient oversikt -bildet (flerklient).
Lagt inn felt for pensjonsalder på sjåføren, feltet settes i utgangspunktet til 67 år.
Lagt inn felt for fornavn og etternavn i sjåfør -bildet, de oppdateres for aktive sjåfører ved første oppstart. (etternavn settes til alt etter siste mellomrom i navn, fornavn alt forran).
Boksen "Slutt rapportert på a-melding" på sjåføren er gjort tilgjengelig ved å trykke Shift+Ctrl i bildet, aktuelt hvis endringsmelding sendes og sjåfør med tidligere sluttdato ikke blir med.
Lagt inn en informasjonsmelding ved innsending av slettemelding (a-melding). Viktig at ny ordinær melding sendes så fort som mulig for å unngå at en periode blir stående tom over tid.
En følgefeil etter innføring av ny momsoppgave medførte at manuell moms (kode 7 og 8) ble doblet i hovedbok noe som ga avvik i rapporter som benyttet disse tallene (f.eks. saldoliste).
Oppdatert Hjelp.
 
2018.02.27 786 Et lite hjelpebilde lagt inn for oppslag i en installert trekktabell, nås med egen knapp i Lønn registreringsbildet.
Feriepengeprosent påminnelsen om at sjåfør runder 60 er endret, kommer nå ved 59 år for å kunne endre satsen allerede for opptjeningsåret. Nytt bilde med oppdateringsmulighet.
Feltene i momsoppgaven til Altinn kan korrigeres men skjemaet ble ikke rekalkulert hvis et beløp ble endret. Lagt inn rutine for rekalkulering.
Lagt inn en advarsel i bil registrering hvis det allerede finnes aktiv bil med samme 8-siffer løyvenummer.
Mindre endring i noen rapporter (feltstørrelse, farge o.l.)
Ved sletting av post i lønn oversikt (Shift+Delete) ble feil tekst i slettemeldingen vist, korrigert.
Ved resetting av lønn kjørt flagg på skift (Servicefunksjon) ble det sjekket mot lønn utbetalt dato, korrigert til å sjekke mot lønn kjørt dato.
Ved lønnsregistrering av feriepenger u/skatt for personer med forhøyet prosentsats (12.5% og 14.3%) ble ikke alltid grunnlaget for skatt på ekstra ferieuke beregnet korrekt.
Byttet ut feltene for trekktype i Sjåfør registreringsbildet med nedtrekkslister med lovlige verdier.
Lagt inn noen ekstra kontroller og hjelpetekster i a-meldingsbildet bl.a. summeringsfelt som viser sum på transaksjonsnivå.
Et par mindre endringer i fakturamodulen, samme versjonsnummer (77, se endringslogg faktura for detaljer).
Post 17 i momsoppgaven (Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift høy sats) er riktig på momsoppgaven men kom ikke med på konteringsbilaget, korrigert.
Bruk av web bakgrunn i hovedbildet fungerte ikke, korrigert.
I bilde for tilbakemeldinger på a-meldinger fra Altinn hang ikke feltet for sum finnansskatt med ved endring av bredden på venstre side av bildet, korrigert.
Oppdaterte hjelpetekster i RF-0002 Skattemelding merverdiavgift (momsoppgaven til Altinn).
Momsoppgave bildet var ikke oppdatert til å håndtere lav sats på 12% fra og med 2018, denne havnet på middel sats. Korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.01.02 785 Betaling av faktura via reskontrobildet som var generert av fakturamodulen benyttet ikke klientnr, kun ordrenr. ved merking av ordre/faktura som betalt. Korrigert.
Innlesingsbildet for skattekortopplysninger 2018 viste bare første post i xml-fila fra Altinn, korrigert.
Servicefunksjon for fullstendig sletting av klient fjernet ikke alle data fra fakturamodulen, korrigert.
Lagt inn nye satser (12%) for lav momssats gjeldende fra 1/1-2018.
En del rapporter oppdatert med endret lav momssats fra 1/1-2018.
 
2017.12.08 784 Byttet ut en komponent i sjåfør bildet som i enkelte tilfelle ga feil på serverinstallasjon.
Ved bokføring av innleste OCR-transaksjoner (fakturamodul) indikerte en valideringskontroll at faktura allerede var betalt selv om dette ikke var tilfelle.
Lagt inn forklaring til hvert felt i momsoppgaven, samme informasjon som hos Altinn.
Endret feltet for beskrivelse av permisjon i sjåførbildet fra tekstfelt til nedtrekksliste med lovlige verdier. Endres fra 1/1-2018, teksten 'permisjon' utgår og erstattes av 4 nye.
Lagt inn litt bedre "forslag" til periode i a-meldingsbildet, det vil nå foreslå sist innsendt+1 eller 01 hvis sist innsendt er 12 forrige år.
Lønn overslag bildet (i -knapp i skiftbildet) tok ikke hensyn til flyplassavgift, korrigert.
Lagt inn felt for rekvisisjon høy/lav/uregistrert i rapporten Skiftoversikt spesifisert (SkiftSpes.rpt).
Bil oversikt bildet åpnet som standard med hake i ruta for å vise passive, endret til å vise aktive (uten hake).
Lagt til visning av personnummer i sjåfør oversikt bildet.
Lagt inn søkemulighet i Sjåfør oversikt -bildet. Velg å søke på del av personnr., initialer eller navn. Søket fjernes/resettes ved å klikke på et av de andre valgene.
Lønns utbetalingsbildet trakk ikke fra flere enn den første (allerede utbetalte) forskuddsposten hvis det var flere på sjåføren i måneden, korrigert til å ta med alle.
Lagt inn fil med alle trekktabellene for 2018. Du må stå i 2018 for å legge inn de du trenger, bruk knappen Tabell i bildet for import av skattekort.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.11.01 783 Stokket om på hvor filer installeres (dll og ocx) for å bedre installasjon på server.
Endret registreringen av utbetalingsbilag ved registrering av forskudd på lønn, høyreklikk på lønnsposten og velg Lag utbetalingsbilag.
Bildet for registrering av skattekortopplysninger (2018) er oppdatert, det er lagt til en del info for hver resultatstatus på den enkelte lønnsmottaker.
Ved innlesing av skift fra fil på CenCom taksameter som hadde rabatt høy sats kunne skiftbilaget bli skjevpostert, kontering er korrigert.
To nye rapporter, Amelding-logg.rpt og RF0002-logg.rpt. Begge er utskrift fra logg i databasen over innsendte hhv. a-meldinger og momsoppgaver. Startes fra Utskriftssentral/Diverse.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.10.12 782 Funksjonen send database til support klarte ikke å opprette en zippet versjon av databasen som vedlegg, korrigert.
Gamle zip biblotekfiler fjernet fra setup da de ikke lenger er i bruk. Gjelder LCZipLibrary.dll, zip32.dll og unzip32.dll, alle ligger i bin mappen. Zip/unzip håndteres nå via ttAltinn.dll.
Bildet for lesing av avstemmingsinformasjon (A07) fra Altinn taklet ikke norske tegn (æøå) i virksomhetsnavnet ved html-visning, korrigert.
Reparer og komprimer feiler på enkelte baser, ser ut som basen åpnes flere ganger samtidig av samme bruker og rep/komp feiler med beskjed om at alle må ut av basen.
- Rettet ved å lage et lite program som bare kjører rep/komp, programmet starter når du klikker på reparer og komprimer og venter til TAXItotal har avsluttet før det kjører.
Lagt inn Reparer og Komprimer i den blå sidemenyen under fanen Vedlikehold.
Lagt inn beskrivelse i Hjelp for hvordan automatisk backup kan settes opp til å lagre i "skyen" (OneDrive eller Dropbox).
Automatisk backup oppdatert til også å kunne ta backup uten begrensning på antall kopier, filnavnet vil inneholde dato/tid for når backupfila ble opprettet.
Ved forskudd på lønn var det mulig å lage utbet.bilag flere ganger på samme forskuddslinje ved å lagre den på nytt. Korrigert og merker utbet.forskuddslinjer med annen farge på teksten.
Lønnsutbetaling bildet tok ikke hensyn til utbetalt forskudd i nettobeløpet, utbetalingsbilaget kunne derfor vise for høyt beløp, korrigert.
Lønnsutbetaling bildet husket ikke kontonummer for utbetaling hvis dette ble endret fra standard (1920), korrigert.
Lagt inn mulighet til å søke på navn eller del av navn i kundenummerfeltet i bilagsregistreringsbildet, skriv inn del av navn og trykk Tab -tasten.
Registrering av permisjon på ansatt ga feilmelding fra Altinn, lagringsrutinen er oppdatert. XML-koden i a-meldingen er også oppdatert.
Oppdatert basen som legges inn ved ny/full installasjon med postnummerendringer pr. 1/10-2017.
Lagt inn et infofelt i a-meldingsbildet som viser antall lønnsmottakere i oversikten.
Utvidet noen felt i lønnslipp for å få med alle siffer i større tall.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.09.14 781 Flere mindre korrigeringer samt oppdatering av statussjekk før bokføring ved klikk på Bokføring knapp i bildet for OCR innlesing.
Lagt inn ekstra sjekk med melding ved lagring av sjåfør hvor "Uten ansettelsesforhold" er lagt inn og slutt enda ikke er rapportert til Altinn.
En innbetaling mot en kundefaktura (K1500) eller betaling av leverandørfaktura (D2400) lot seg ikke endre i bilagsbildet uten å forlange faktura og forfallsdato, korrigert.
Rapporten LonnAkumulert.rpt viste feil månedssummer for inkassotrekk A og B, korrigert.
P.g.a. nytt opplegg for henting av skattekort for 2018 er det lagt inn et nytt felt i sjåførbildet "Type arbeidsgiver", lovlige verdier er Hovedarbeidsgiver og Biarbeidsgiver.
Feltet får i utgangspunktet verdien Hovedarbeidsgiver for alle sjåfører. VIKTIG: Hvis du vet at du er Bi-arbeidsgiver for en sjåfør så må du sette feltet til dette på sjåføren!.
Videre er det også lagt inn egne felt for spesifisering av prosenttrekk og tabelltrekk samt hvilken av dem som skal brukes, både for hoved- og biarbeidsgiver.
En liten korrigering i lønnsregistreringsbildet, lønnart 912 viste ikke standard tekst ved inntasting i bildet selv om tekstfeltet var tomt, korrigert.
Lagt inn en egen knapp og rapport for samlebilag i bildet for OCR innlesing.
Konto 3800 "Gevinst ved salg av biler" ble med på momsoppgaven i post 1 og 6 (omsetning utenfor mva-loven), korrigert da denne gevinsten ikke skal være med på momsoppgaven.
I sjåfør bildet er midterste fane (Lønn/trekk) splittet i to (Lønn/Feriepenger og Skatt/Trekk) for å få plass til all informasjon i nytt skattekort gjeldende fra 1/1-2018.
Bestilling av skattekort for 2018 skjer nå via et skjermbilde på samme måte som f.eks. innsending av a-melding ved at vedlegget legger seg rett i Min meldingsboks hos Altinn.
Lesing av returfila skjer på lignende måte som tilbakemeldinger på a-melding ved å laste ned og lese inn returfila, data vises i skjermbilde før lagring i basen.
Rutinen for innlesing av trekktabeller har vært tung og tatt tid å kjøre. Ny innlesingsrutine lagt inn via bilde for skattekort, laster nå tabellene meget raskt (under 1 sek./tabell i test).
Tilbakekopiering av backup direkte fra zip-fil fungerte ikke tilfredsstillende, rutinen er oppdatert.
Noen mindre endringer i bildet Firmainformasjon (egen knapp, Brønnøysund, i kunde/leverandør ajourhold).
Oppdatert link for oppslag mot EU-kontrollfrist i Bil oversikts bildet.
Lagt inn ikon for visning av installerte- og sletting av trekktabeller samt bestilling og innlesing av skattekort i den blå sidemenyen under fanen Vedlikehold (også på minilønn).
Oppdatert Hjelp.
 
2017.07.06 780 Lagt til et lite infofelt på statuslinja på hovedbildet, det "ser" to uker fram i tid og minner om a-melding, skatt/arbg.avg, moms, m.m.
En liten feil som følge av en endring i visningen av feltene i bilagsbildet gjorde at kun 10 linjer ble vist selv om bilaget hadde flere, korrigert. Lagt ut 21/6 som 779.
Bildet Bilag hurtigregistrering rotet det til ved lagring hvis bilaget ble registrert over flere linjer. Lagringsrutine skrevet om og forenklet.
Noen mindre korrigeringer i navigeringen mellom feltene i samme bildet.
Korrigeringen i forrige versjon i lønns lister endret til bare å se på desember forrige år da den ellers kunne rote det til hvis samme bilagstype og nr fantes forrige år.
Nytt skjermbilde for innlesing og kontering av OCR transaksjonsfiler (faktura med KID). Fakturamodul må være aktiv og KID aktivert. Fil/Import/Les OCR transaksjonsfil.
Korrigert en liten feil i a-meldingen vedr. oppslag mot arbeidstidsperiode hvis det var flere enn 1 på sjåføren.
Lagt inn en tilleggssjekk ved innsending av a-melding om personnummeret finnes på flere enn 1 sjåfør (aktiv eller passiv), lager rot mot Altinn hvis flere forekomster finnes.
Oppdatert Hjelp.